W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Jak utworzyć konto na eKRS?

Piotr Janulek
Odsłony: 613

Aby utworzyć konto musisz użyć link, tworzenie konta jest na dole tej strony. Dalej podać adres e-mail oraz hasło. Konto musi być autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Możesz posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Z utworzonego konta masz dostęp do funkcjonalności portalu S-24 oraz do funkcjonalności portalu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

w górę