W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Tworzenie konta na eKRS

Piotr Janulek
Odsłony: 7495

Aby utworzyć lub zarządzać swoim kontem należy otworzyć stronę https://ekrs.ms.gov.pl/. Funkcjonalność umożliwiająca utworzenie i zarządzanie kontem dostępna jest tylko w zakładce „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”.

Po wybraniu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” zostanie wyświetlony u dołu strony, po lewej: Utwórz konto.

w górę