W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Nowe ułatwienia dla firm: Wnioski o wpis do KRS przez Internet i elektroniczne sprawozdania finansowe

Odsłony: 16055

Szykują się rewolucyjne zmiany w sposobie załatwiania spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w sposobie tworzenia i składania sprawozdań finansowych. Od 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą bowiem mogli zrobić to za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Do Sejmu trafił kolejny, rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy obejmą przedsiębiorców i to już na etapie zakładania działalności gospodarczej.

Wnioski o wpis do KRS wyłącznie online

Projektowane przepisy zakładają całkowitą rezygnacje z papierowych wniosków o wpis do KRS, które ze względu na dużą liczbę stron do wypełnienia bywają bolączką przedsiębiorców. Od 1 marca 2020 roku papierowe wnioski mają zostać zastąpione wnioskami elektronicznymi, które będą wysyłane do KRS poprzez system teleinformatyczny.

Wnioski wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mają być nie tylko łatwiejsze do wypełnienia, lecz także będą zawierać szereg podpowiedzi, które zmniejszą liczbę błędnych wniosków cofanych do przedsiębiorców w celu ich poprawienia.

Załatwianie spraw sądowych również przez Internet

Sprawy sądowe załatwiane przez przedsiębiorców w związku z toczącymi się postępowaniami również mają być objęte systemem teleinformatycznym. Oznacza to, że przedsiębiorca aby dowiedzieć się na jakim etapie znajduje się postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy nie będzie musiał telefonować do sądu ani też udawać się tam osobiście – jak ma to miejsce obecnie. W nowym systemie takie informacje będzie można szybko uzyskać poprzez Internet. Co więcej system ten umożliwi również:

  • wymianę korespondencji pomiędzy stronami a sądem,
  • doręczanie orzeczeń i pism sądowych,
  • udostępnianie akt rejestrowych prowadzonych w formie elektronicznej sądowi odwoławczemu.

Dodatkowym ułatwieniem będzie wprowadzenie usługi newslettera pozwalającej na otrzymywanie powiadomień o doręczanych stronie dokumentach sądowych.

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Zmiany dotyczyć mają również samych sprawozdań finansowych, które w świetle aktualnie obowiązujących przepisów składane muszą być w formie papierowej. Projekt przewiduje zatem wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Co więcej sprawozdania te będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Projekt ustawy zakłada wejście w życie powyższych zmian 1 marca 2020 roku. (źródło: PIT.pl)

w górę