W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Od 1 lipca koniec z VAT 7. Nadchodzi JPK_VAT

Piotr Janulek
Odsłony: 649

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT wchodzą w życie już za niecały miesiąc – dla dużych firm od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca dla pozostałych. Chodzi o likwidację deklaracji VAT (wyłącznie VAT-7 oraz VAT-7K), a raczej włączenie jej do nowego pliku JPK_VAT – czyli JPK_V7M (dla rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla rozliczających się kwartalnie).

Nowy schemat pliku JPK będzie zawierał dużo więcej informacji niż dotychczas przesyłany raport JPK VAT. Chodzi o przyporządkowanie do konkretnych grup towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) i odpowiednie opisanie oznaczeniami od 01 do 13 realizowanych towarów i usług.

w górę