Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Ewidencja księgowa podziału zysku lub pokrycie straty

Odsłony: 16060

Zarząd powinien zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, które zgodnie z art. 231 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (zazwyczaj do końca czerwca roku następnego).

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego organ statutowy powinien podjąć uchwałę co zrobić ze stratą...np. pokryć z przyszłych zysków. Jest to dzień zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego służy konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Jest na nie przenoszone saldo początkowe konta 860 „Wynik finansowy”. Saldo Wn konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” oznacza niepokrytą stratę netto za lata poprzednie, a saldo Ma oznacza nierozliczony zysk.

 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy

  1. Przeksięgowanie do czasu wpisu podwyższonego kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego Wn konto 240 „Rozrachunki ze wspólnikami” Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
  2. Księgowanie w dacie wpisu podwyższenia w rejestrze sądowym: Wn kont 800 „Kapitał zakładowy” Ma konto 240 „Rozrachunki ze wspólnikami”
 • Przeznaczenie zysku w spółce osobowej do podziału między wspólników

  1. Przeksięgowanie odpowiedniej kwoty na konto 820 Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” Ma konto 860 „Wynik finansowy”
  2. Podział zysku – ustalenie wysokości dywidendy (pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Wn konto 240 „Rozrachunki ze wspólnikami” Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
 • Rozliczenie straty w spółce osobowej

  1. Przeksięgowanie straty na konto 820 Wn konto 860 „Wynik finansowy” Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
  2. Obciążenie wspólników kwotą przypadającej na nich straty Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” Ma konto 240 „Rozrachunki ze wspólnikami”
 • Podział zysku w spółce kapitałowej

  1. Przeniesienie wyniku finansowego na konto 820 (pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” Ma konto 860 „Wynik finansowy”
  2. Polecenie księgowania (PK) – podział wyniku finansowego z przeznaczeniem na kapitał zapasowy i na wypłatę dywidendy Wn konto 810 „Kapitał zapasowy” Wn konto 240 „Rozrachunki z akcjonariuszami” Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”
 • Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

  Zgodnie z uchwałą akcjonariuszy strata będzie pokryta z zysków lat przyszłych. Strata będzie wykazywana na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” do czasu jej rozliczenia. W bilansie będzie prezentowana w pozycji pasywów A.VII „Zysk (strata) lat ubiegłych”. Przeniesienie wyniku finansowego na konto 820 (pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Wn konto 860 „Wynik finansowy” Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”

Opracowanie własne na podstawie: "Jak zaksięgować podział zysku lub pokrycie straty" Joanna Szpakowska 16-03-2011 www.prawo.rp.pl

w górę