Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Podatki a spółka kapitałowa w organizacji

Odsłony: 15764

Ta przejściowa formą ustrojowa spółek kapitałowych to okres, w którym powinny być przeprowadzone czynności niezbędne do powstania spółki, m.in. powołanie organów spółki, wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, uzyskanie wpisu do KRS.

Art. 325 § 1 Ksh stanowi, że spółka kapitałowa może funkcjonować w tym stadium do 6 miesięcy. Spółka z o o. w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki (lub z chwilą objęcia wszystkich akcji w przypadku spółki akcyjnej).Prowadzenia w tym okresie działalności gospodarczej wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 431 KC. Do spółek kapitałowych w organizacji stosowane są takie same zasady, jak w przypadku podatników będących osobami prawnymi tzn. są podatnikami podatku dochodowego. Mogą także zaliczać do kosztów wydatki poniesione w tym okresie.

Wydatki związane z zawarciem samej umowy spółki, na usługi prawnicze przy przygotowaniu umowy, opłaty notarialne obciążają jednak wspólników, a nie spółkę (ale NSA twierdzi,że są to koszty pośrednie).

Spółka na mocy art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. ma prawo dokonywać pierwszych czynności już od momentu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dokonanie rejestracji uprawnia ją do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją. Przyjmując faktury w nazwie nabywcy podaje nazwę spółki bez numeru NIP. Po nadaniu NIP nabywcę wystawia notę korygującą, gdyż NIP na fakturze jest elementem obligatoryjnym.

    Źródła:
  1. Interpretacja podatkowa US Kraków-Podgórze z 10.05.2006 r.o sygn. akt: PD/423-2/06,
  2. Interpretacja podatkowa US w Ostrowcu Świętokrzyskim z 24.04.2006 r. o sygn. akt: PDII/4231/06.
  3. Interpretacja podatkowa US Kraków-Stare Miasto z 03.03.2005 r. o sygn. akt: PDP 423-3-05 BA.
w górę