W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Potrącenie raty pożyczki socjalnej

Odsłony: 15518

"Pracownik napisał prośbę, żeby mu potrącać z wynagrodzenia raty pożyczki socjalnej. Po potrąceniu raty nie dostanie na konto najniższej krajowej. Zdania są podzielone. Jedni mówią, że mogę potrącić, inni że kiedyś można było potrącać ale, że to się zmieniło (najniższa średnia musi być wypłacona).

Nie widzę specjalnie pola do dyskusji.

Par. 91 KP stanowi, poza tym, ze nalezy dane potrącenie podeprzeć zgodą pracownika na piśmie, że wynagrodzenie podlega ochronie. Możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. KP wyszczególnia, pomijając tzw. potrącenia ustawowe (zaliczki, kary, alimenty itd -katalog jest zamknięty vide par. 87 KP), potrącenia dobrowolne.

Art. 91. Zgoda na potrącenia § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 warunki potrącenia z wynagrodzenia § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. § 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) określonej w art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy; 2) 80% kwoty określonej w art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Ograniczenia podaje par. 871.

 

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 katalog kar pracowniczych. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Co bym zrobił: ja bym mu dał KW i KP, i wtedy pożyczka nie "psuje listy płac", a on nie jako ma nierozliczoną zaliczkę. Ale ja to ja:)

w górę