Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Potrącenie raty pożyczki socjalnej

Piotr Janulek
Odsłony: 16657

"Pracownik napisał prośbę, żeby mu potrącać z wynagrodzenia raty pożyczki socjalnej. Po potrąceniu raty nie dostanie na konto najniższej krajowej. Zdania są podzielone. Jedni mówią, że mogę potrącić, inni że kiedyś można było potrącać ale, że to się zmieniło (najniższa średnia musi być wypłacona).

Nie widzę specjalnie pola do dyskusji.

Par. 91 KP stanowi, poza tym, ze nalezy dane potrącenie podeprzeć zgodą pracownika na piśmie, że wynagrodzenie podlega ochronie. Możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. KP wyszczególnia, pomijając tzw. potrącenia ustawowe (zaliczki, kary, alimenty itd -katalog jest zamknięty vide par. 87 KP), potrącenia dobrowolne.

Art. 91. Zgoda na potrącenia § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 warunki potrącenia z wynagrodzenia § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. § 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) określonej w art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy; 2) 80% kwoty określonej w art. 871 kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Ograniczenia podaje par. 871.

 

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 katalog kar pracowniczych. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Co bym zrobił: ja bym mu dał KW i KP, i wtedy pożyczka nie "psuje listy płac", a on nie jako ma nierozliczoną zaliczkę. Ale ja to ja:)

w górę