W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Składanie e-sprawozdań do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Piotr Janulek
w KRS
Poprawiono: 26 czerwiec 2020
Odsłony: 481

Ten poradnik dla klientów klasy mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) dotyczy przygotowania i wysłania do KRS sprawozdania finansowego. Z uwagi na klasę przedsiębiorców poniższe wyjaśnienia dorywczą sprawozdania finansowego w formie jak w załączniku nr 4 do Ustawy. Kolejność ma znaczenie.  

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej musi być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe (np. główną księgową) oraz kierownika jednostki bądź wszystkich członków organu kierującego jednostką. E-Sprawozdanie Finansowe można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem zaufanym ePUAP.

 1. Obowiązki Kancelarii Księgowej

  Do obowiązków kancelarii księgowej w ustawowych terminach należy przygotowanie następujące dokumenty: Roczne sprawozdanie finansowe. Są to pliki EFS_[nazwaklienta]_[dataprzygowowaniapliku].xml oraz plik zewnętrzny podpisu księgowego odpowiedzialnego za sprawozdanie klienta lub EFS_[nazwaklienta]_[dataprzygowowaniapliku].xml.xades (plik sprawozdania z wewnętrznym podpisem księgowego odpowiedzialnego za sprawozdanie klienta).
 2. Obowiązki Zgromadzenia Wspólników

  Do obowiązków Zgromadzenia Wspólników w ustawowych terminach należy przygotowanie następujących dokumentów: (1)uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty, (2) Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
 3. Obowiązki Zarządu

  Do obowiązków Zarządu w ustawowych terminach należy umieszczenie podpisanego sprawozdania w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 4. Repozytorium

  a)Przechodzimy na stronę ekrs.ms.gov.pl jak na ilustracji 1.


  b) Logujemy się jak na ilustracji 2. jeśli robisz to pierwszy raz, zobacz artykuł: Tworzenie konta na ekrs...


  c) Przechodzimy do funkcji: Przygotowanie i składanie zgłoszeń jak na ilustracji 3.


  d) Dodajemy zgłoszenie jak na ilustracji 4


  e) Przechodzimy wszystkie kroki: Rejestracji nowego zgłoszenia jak na ilustracji 5 wpierw wyszukując jednostkę w KRS jak na ilustracji 5.


  f)  W kroku 2. nazywamy robocze zgłoszenie, wybieramy rodzaj zgłoszenia (składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych) jak na ilustracji 6.


  g) Nadal w kroku 2. dodajemy wymagane dokumenty jak na ilustracji 7.

  h) Mail "Powiadomienie o umieszczeniu dokumentów w Repozytorium" wieńczy proces.
w górę