Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Wyniki inwentaryzacji

Data
01.14.2019

Opis

Ujęcie w księgach rachunkowych różnic między stanem wykazanym w księgach rachunkowych a stanem rzeczywistym, stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji rozrachunków. Podstawa prawna: Art. 27. 1. Rozdział 3 UOR
w górę