Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego "minimalnym wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

Tarcza 2.0 dla MMŚP z 45 branż

Piotr Janulek
Poprawiono: 29 styczeń 2021
Odsłony: 580

W ramach Tarczy 2.0 o subwencje finansowe mogą się ubiegać MMŚP z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów

w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Wnioski będzie można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku.

 1. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 1. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 1. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 1. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 1. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 1. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 1. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 1. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 1. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 1. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 1. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 1. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 1. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 1. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 1. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 1. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 1. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 1. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 1. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 1. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 1. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 1. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 1. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 1. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 1. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 1. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 1. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 1. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 1. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 1. 86.90.D Działalność paramedyczna;
 1. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 1. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 1. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 1. 91.02.Z Działalność muzeów;
 1. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 1. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 1. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 1. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 1. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 1. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 1. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 1. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
w górę