W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Pomoc dla wybranych branż

Piotr Janulek
Poprawiono: 05 styczeń 2021
Odsłony: 1158

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy z niżej wymienionych branż (liczy się, przedmiot przeważającej działalności) przedsiębiorcy. 

Przykładowo, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków od dnia 19.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z katalogu PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,49.39.Z, 56.10.A,56.10.B, 56.21.Z,56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Działalność gospodarcza w wymienionych branżach była prowadzona na dzień 30 września 2020 r. bez zawieszenia w tym dniu. Wnioski jedynie w formie elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl 

Przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

w górę