W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro

Piotr Janulek
Poprawiono: 18 maj 2020
Odsłony: 1087
Na stronie PUP znajduje się kalkulator osobno dla wyliczeń pracowników z umowy o pracę, a osobno dla zleceniobiorców. Uwaga: spadek musi być>=30% co do analogicznych okresów 2-miesięcznych 2019 r.
Nasza rada: jeśli Twoje spadki obrotów powstały po 15 marca złóż wniosek 29 kwietnia. Jeśli spodziewasz się dalszych spadków w maju, złóż kolejny wniosek końcem maja.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie (w tym o terminie składania wniosków) dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 ustawy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

w górę