W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Złóż wniosek o rozłożenie kwoty podatku z deklaracji VAT oraz kwoty CIT

Piotr Janulek
Poprawiono: 30 marzec 2020
Odsłony: 1118
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga polegająca na podziale kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na co najmniej dwie części i ustalenia dla nich nowych terminów płatności.

Decyzja o rozłożeniu należności podatkowej na raty jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do zapłaty należności w częściach. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania). Jeżeli .
prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do rozłożenia należności podatkowej na raty, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak nie rozłożenie podatku na raty wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

Jeśli nie załączysz dokumentów potwierdzających opisane okoliczności, twoja sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie materiału dowodowego, zebranego przez organ podatkowy we własnym zakresie
Do wniosku załącz dokumenty, które potwierdzą twoją sytuację majątkową i losową, może to być m.in.:
 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej:
  • sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe
  • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)
  • druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia
  • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.
  Jeśli ulga nie stanowi pomocy publicznej, opisz powody wskazania przeznaczenia pomocy.
 • w górę