Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.

Podatek od środków transportowych 2 rata

Data
15.09.2019

Opis

Podatek ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. W wypadku zmiany właściciela obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach środków transportowych.
Płacimy za pojazdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany na stałe lub zbyty.
w górę