Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Data
30.06.2022

Opis

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zarząd dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego
w górę