W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Cieszyn baza firm

Odsłony: 690

Poniższe serwisy zapewniają informacje o firmach i instytucjach zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim (i nie tylko):

  1. vies.pl/ VIES (VAT Information and Exchange System) to system informatyczny umożliwiający weryfikację podatników VAT podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  2. ekrs.ms.gov.pl Katalog przedsiębiorców i stowarzyszeń, organizacji społ. i zawodowych, ZOZ itd.,
  3. https://prod.ceidg.gov.pl Rejestr firm w ramach działalności gospodarczej,
  4. rspo.men.gov.pl Rejestr szkół i palcówek placówek.
w górę