Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Odpisy na ZFŚS w 2018 r. bez zmian

Odsłony: 1299

Podstawa naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. pozostanie na tym samym poziomie, co w 2017 r. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018 r. nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu ogłoszonego przez Prezesa GUS. Będzie to 3161,77 zł. 

 

2018 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

3.161,77 PLN

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,50%

1.185,66  PLN

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych

50,00%

1.580,89  PLN

na jednego pracownika młodocianego:

   

– I rok nauki

5,00%

158,09  PLN

– II rok nauki

6,00%

189,71  PLN

– III rok nauki

7,00%

221,32  PLN

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności


6,25%

197,61  PLN

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

197,61  PLN

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

 

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą
7,5 punktu procentowego tego odpisu.7,5%237,13  PLN

w górę